ประกันออมทรัพย์สมาร์ทลิงค์โปร 10/1 รับเงินคืนทุกปี

คุณสมบัติสินค้า:

ประกันออมทรัพย์สมาร์ทลิงค์โปร 10/1 รับเงินคืนทุกปี จ่ายเบี้ยครั้งเดียวลดหย่อนภาษีได้

Share

ประกันออมทรัพย์สมาร์ทลิงค์โปร 10/1 รับเงินคืนทุกปี จ่ายเบี้ยครั้งเดียวลดหย่อนภาษีได้

โอกาสลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก พร้อมการันตีเงินที่จ่ายไม่สูญหาย

จุดเด่นแบบประกัน

 1. การันตีผลประโยชน์
     - การันตีเงินคืนระหว่างสัญญา รับเงินคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ ปีละ 1%* รวมผลประโยชน์ 9%*
      - การันตีเงินคืนกรณีอยู่ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 101%*
  2. ช่วยให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องบริหารพอร์ตเอง มือใหม่ก็ลงทุนได้ผ่านการทำประกันชีวิต
  3. ลดหย่อนภาษีได้ ลดหย่อนภาษีได้ตามเบี้ยที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท**
  4. คุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 105%*
  5. ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ***
  6. โอกาสลงทุนในระดับสากล เพื่อสร้างผลตอบแทนแบบไร้ขีดจำกัด ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้ล็อคอัตราผลตอบแทนเหมือนประกันชีวิตรูปแบบเดิมๆ แต่เปิดโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างเต็มที่ (Upside gain) ผ่านดัชนี Global Multi Asset USD VT 5 Series 3 Index

 

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

1.  กรณีเสียชีวิต

ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามตาราง หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย
ในขณะนั้น ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

ปีกรมธรรม์ที่
ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
1 - 10  ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย    105
         
2.  กรณีมีชีวิตอยู่

เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ประกันภัย
ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินให้ในอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมี
ผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ตามช่วงระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ดังนี้

สิ้นปีกรมธรรม์ที่
ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
1 - 9    ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย     1

เงินครบกำหนดสัญญา
ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินให้เท่ากับร้อยละ 101 ของจำนวนเงิน-
เอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย และบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลที่คำนวณตามดัชนีอ้างอิง (Global Multi Asset USD VT 5 Series 3 Index) เมื่อครบกำหนดสัญญาซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ (ถ้ามี) โดยผู้เอาประกันภัยสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับเงินปันผลได้ที่ https://www.muangthai.co.th/th/nav

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้คำนวณดัชนีอ้างอิง (Global Multi Asset USD VT 5 Series 3 Index) ที่ใช้ในการคำนวณ
เงินปันผลตามหลักเกณฑ์ของบริษัทได้ยกเลิกการคำนวณดัชนีระหว่างสัญญา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาดัชนีใหม่มาทดแทนตามความเหมาะสม หากไม่สามารถหาดัชนีมาทดแทนได้จะทำการชำระเป็นเงินสดแทนโดยเร็วที่สุดเท่าที่
จะกระทำได้

การจ่ายเงินดังกล่าวข้างต้น หากมีหนี้สินค้างชำระอยู่ บริษัทจะหักหนี้สินที่ค้างชำระอยู่ออกจากจำนวนเงินที่จะพึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย

ตัวอย่างผลประโยชน์แบบประกันสมาร์ทลิงค์โปร 10/1

หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย


อายุเริ่มของผู้ขอประกันภัย : 30 วัน – 80 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 30,000 บาท
การชำระเบี้ยประกันภัย : ครั้งเดียว
บริษัทสามารถพิจารณารับประกันภัยกรณีที่ภัยมาตรฐาน (Standard case) และกรณีที่ภัยต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard case) ทั้งนี้ รับเฉพาะภัยที่ต่ำกว่ามาตรฐานไม่เกิน 200% โดยบริษัทจะไม่คิดอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มสำหรับภัยที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
การพิจารณารับประกันภัย
5.1 การตรวจสุขภาพ   : ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ (การรับประกันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ)    
5.2 การนับจำนวนเงินเอาประกันภัยในการตรวจสุขภาพ    : 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มต้นกรมธรรม์     
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้
ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถซื้อแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (Global) (แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล) ได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ต่อผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละคน
        สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 71 ปี – 80 ปี เมื่อรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/3 (Global) (แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล) แบบประกันภัย สะสมทรัพย์ 615 มีเงินปันผล (Global) แบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ พลัส 10/1 (Global) และแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล) ทุกกรมธรรม์ที่ขายผ่านทุกช่องทาง แล้วต้องไม่เกิน 2,000,00 บาท ต่อ
ผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละคน

        ทั้งนี้ แบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (Global) จัดอยู่ในผลิตภัณฑ์กลุ่มจำกัดความเสี่ยงตามคำสั่งที่ 152/2563

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบพิจารณาเพิ่มเติม
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด*


สนใจทำประกัน สอบถาม/เช็คเบี้ยได้ที่นี่ :

พิชชาธร (ปุ้ย)         

หรือแอดไลน์สอบถาม   


วิธีการชำระเบี้ยประกัน

1.โอนเข้าบัญชี ผ่าน Mobile banking หรือเค้าน์เตอร์ทุกธนาคาร

2. เช็คเงินสดสั่งจ่ายในนามบริษัท " บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต "

3. ชำระด้วยเงินสดพร้อมรับใบเสร็จรับเงินจากบริษัท

4. ชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร(ไม่มีค่าธรรมเนียม)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้