โครงการเมืองไทยวัยเก๋า คุ้มได้ใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

คุณสมบัติสินค้า:

โครงการเมืองไทยวัยเก๋า คุ้มได้ใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)ดูแลพ่อแม่ ห่วงใยวัยเก๋า คุ้มครองครบทั้งชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

Share

โครงการเมืองไทยวัยเก๋า คุ้มได้ใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

ดูแลพ่อแม่ ห่วงใยวัยเก๋า คุ้มครองครบทั้งชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ

จุดเด่น

“ดูแลผู้สูงอายุทั้งชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ ในกรมธรรม์เดียว”

ดูแลชีวิต
มีหลักประกันให้ลูกหลาน ยิ่งอายุเยอะ ความคุ้มครองยิ่งเพิ่ม สูงสุด 300%(1)
ดูแลสุขภาพ
รับเงินชดเชยรายวันสูงสุด 2,000 บาทต่อวัน เมื่อนอนโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วย(2)
รับเพิ่มเป็น 2 เท่า หากรักษาตัวในห้องไอ.ซี.ยู
ดูแลอุบัติเหตุ
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 25,000 บาทต่อครั้ง(3)
โดยไม่ต้องสำรองจ่าย(4) 
อายุ 50-80 ปี ก็สมัครได้ โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี(ลดหย่อนได้บางส่วน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด)

หมายเหตุ :
(1) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
สำหรับแบบประกันภัยเมืองไทย สบายใจ 99/10 (เพื่อผู้สูงอายุ)
(2) สำหรับสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ) แผน 2,000
(3) สำหรับสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) แผน 4,5
(4) สำหรับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาเท่านั้น กรณีรักษาในโรงพยาบาลที่มิใช่คู่สัญญา ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายและนำใบเสร็จมาเบิกภายหลัง

การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้
บางส่วน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ กรมสรรพากรกำหนด


 

รายละเอียดความคุ้มครอง

1. แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 99/10 (เพื่อผู้สูงอายุ)

1.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

1.1.1 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วย

หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1 - 2 บริษัทจะจ่าย 102% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 99/10 (เพื่อผู้สูงอายุ) ให้แก่ผู้รับประโยชน์
หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามตาราง หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น หรือร้อยละ 101 ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

1.1.2 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากความบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุที่มิใช่อุบัติเหตุสาธารณะภายใน 180 วัน
นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ

หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1 - 2 บริษัทจะจ่าย 102% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 99/10 (เพื่อผู้สูงอายุ) ให้แก่ผู้รับประโยชน์
หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามตาราง หรือเงิน
ค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น หรือร้อยละ 101 ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้
ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

1.1.3 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากความบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ

หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1 - 2 บริษัทจะจ่าย 102% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 99/10 (เพื่อผู้สูงอายุ) ให้แก่ผู้รับประโยชน์
หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามตาราง หรือเงิน
ค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น หรือร้อยละ 101 ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้
ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

1.2 กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์เท่ากับร้อยละ 150 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัย หรือร้อยละ 101 ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า


2.สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ)

2.1 ในระหว่าง 2 ปีกรมธรรม์แรก

2.1.1 หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จนเป็นเหตุให้ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันตามจำนวนเงินระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์คูณจำนวนวันที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลโดยจำนวนวันสูงสุดไม่เกิน 10 วันต่อปีกรมธรรม์

2.1.2 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันเพิ่มอีกหนึ่งเท่าคูณจำนวนวันที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) โดยจำนวนวันสูงสุดไม่เกิน 10 วันต่อปีกรมธรรม์

 ทั้งนี้ จำนวนวันที่บริษัทจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีเป็นผู้ป่วยในและกรณีต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามข้อ 2.1.1 และ 2.1.2 รวมกัน ต้องไม่เกิน 10 วันต่อปีกรมธรรม์

2.2  ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป

2.2.1 หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จนเป็นเหตุให้ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันตามจำนวนเงินระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์คูณจำนวนวันที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลโดยจำนวนวันสูงสุดไม่เกิน 10 วันต่อปีกรมธรรม์

2.2.2 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันเพิ่มอีกหนึ่งเท่าคูณจำนวนวันที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) โดยจำนวนวันสูงสุดไม่เกิน 10 วันต่อปีกรมธรรม์

 ทั้งนี้ จำนวนวันที่บริษัทจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีเป็นผู้ป่วยในและกรณีต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 รวมกัน ต้องไม่เกิน 10 วันต่อปีกรมธรรม์

 อนึ่ง การจ่ายผลประโยชน์ใดๆก็ตาม หากมีหนี้สินค้างชำระอยู่ บริษัทจะหักหนี้สินที่ค้างชำระอยู่ออกจากจำนวนเงินที่จะพึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย

 

 


3. สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

3.1 กรณีเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ได้เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย) คุ้มครองในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร รวมถึงจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลต่างๆตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ได้ซื้อไว้ โดยจะจ่ายไม่เกิน ตารางความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

3.2 ผลประโยชน์เพิ่มเติมในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

3.2.1 การขยายความคุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

             ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรจากการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ รวมถึงจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ได้ซื้อไว้ และผลประโยชน์การชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

3.2.2 ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ

             ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุสาธารณะเท่ากับ 100% ของจำนวนผลประโยชน์อันจะพึงจ่ายตามข้อตกลงคุ้มครอง ในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองในกรณีดังกล่าว

 
3.2.3 การชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

             ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์การชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล

             ในกรณีที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.)

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้เป็น 2 เท่าของผลประโยชน์การชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งนี้ไม่เกิน 7 วัน ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน
ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 

อัตราเบี้ยประกัน
 

 

 

วิธีสมัครทำประกันแบบง่ายๆ

1.   แจ้งชื่อ เพศ ปีเกิด

2.  แจ้งชื่อแบบประกันและทุนประกันที่ต้องการเช็คเบี้ย

3.  รอรับข้อมูลสรุปเบี้ยและความคุ้มครองจากตัวแทน

4.   ถ้าตกลงทำสามารถนัดหมายตัวแทนเพื่อเข้าไปพบหรือสามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้

5.   หลังจากส่งเอกสารและเบี้ยประกันเข้าบริษัท รอผลพิจารณาอนุมัติ 3-5วันทำการ

 

เอกสารที่ใช้ทำประกัน

สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน 1 ชุด

 

สนใจทำประกัน สอบถาม/เช็คเบี้ยได้ที่นี่ :

พิชชาธร (ปุ้ย)

หรือ แอดไลน์

 

วิธีการชำระเบี้ยประกัน

1.โอนเข้าบัญชี ผ่าน Mobile banking หรือเค้าน์เตอร์ทุกธนาคาร

2. เช็คเงินสดสั่งจ่ายในนามบริษัท " บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต "

3. ชำระด้วยเงินสดพร้อมรับใบเสร็จรับเงินจากบริษัท

4. ชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร(ไม่มีค่าธรรมเนียม)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้